środa, 12 października 2016

System Oceniania

 
 Na zajęciach oceniana będzie pracę ucznia, przyznając mu odpowiednią ocenę i adekwatną do niej ilość punktów dla domu, do którego dany uczeń należy.
Do dyspozycji są następujące oceny:
 
 
T (troll) – ocena ta jest przyznawana kiedy:
 
- uczeń nie przedstawił żądanej pracy, bądź praca którą wykonał jest niepoprawna
- uczeń nie jest w stanie wykonać zadania lub odpowiedzieć na pytania o najniższym stopniu trudności
- uczeń nie pracuje i wykazuje zerową aktywność podczas lekcji
 
O (okropny) – ocena ta jest przyznawana kiedy:
 
- uczeń potrafi rozwiązać zadania, bądź odpowiedzieć na pytania o najniższym
- uczeń wykazuje minimalną aktywność w czasie lekcji i stara się w niej
- uczeń w swojej pracy zawarł podstawowe, wymagane kwestie stopniu trudności uczestniczyć
 
N (nędzny) – ocena ta jest przyznawana kiedy:
 
- uczeń w swojej pracy zawarł podstawowe, wymagane kwestie i właściwie je
- uczeń jest w stanie wykonać zadania o najniższym stopniu trudności oraz
- uczeń wykazuje aktywność podczas lekcji i próbuje wykonywać zadane podczas rozwinął przynajmniej w części rozwiązuje zadania na średnim poziomie niej prace
 
Z (zadowalający) – ocena ta jest przyznawana kiedy:
 
- uczeń potrafi wykonać większość zadanej pracy, dobrze rozwija zawarte w niej
- uczeń potrafi wykonać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne kwestie, stara się rozbudowywać swoją pracę
- uczeń jest w pełni aktywny i uczestniczy w lekcji
 
P (powyżej oczekiwań) – ocena ta jest przyznawana kiedy:
 
- uczeń przygotował pełną, właściwie rozbudowaną i dobrze wykonaną pracę,
- uczeń wykonuje wszystkie, bądź dużą większość wymaganych w programie starał się wzbogacić ją o zagadnienia ponadprogramowe nauczania zadań teoretycznych i praktycznych
- uczeń sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, opanował pełen
- uczeń jest aktywny podczas lekcji i sumiennie podczas niej pracuje
 
W (wybitny) – ocena ta jest przyznawana kiedy:
 
- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawowy zakres informacji przewidziany w programie nauczania program nauczania
- uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia
- uczeń biegle posługuje się zdobytymi podczas lekcji wiadomościami w rozwiązywaniu zadań zarówno praktycznych, jak i teoretycznych określonych w programie nauczania, potrafi też rozwiązać zadania wykraczające poza program
- uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w rozmaitych olimpiadach i konkursach,
- uczeń jest w pełni aktywny, sumiennie pracuje w czasie lekcji, stara się wnieść do niej zagadnienia ponadprogramowe
 
Dokładne kryteria oceny ww. zadań uwzględnione są poniżej:
 
1) Sprawdzian - składa się z nie więcej jak 15 pytań o średnim i niskim stopniu trudności, oraz 1 na wysokim i ponadprogramowym przewidzianej do oceny wybitnej. Uczeń za sprawdzian otrzymuje uwzględnioną poniżej liczbę punktów domu. Ocenę wyznacza się w oparciu o poniższą skalę procentową:
 
0% - 39% sprawdzianu tj. - Troll (T) / 0 pkt. dla domu
40% - 55% sprawdzianu tj. – Okropny (O) / + 2  pkt. dla domu
56% - 70% sprawdzianu tj. – Nędzny (N)  / + 4  pkt. dla domu
71% - 85% sprawdzianu tj. – Zadowalający (Z) / + 6 pkt. dla domu
86% - 99% sprawdzianu tj. – Powyżej Oczekiwań (P) / + 8 pkt. dla domu
100% sprawdzianu tj. – Wybitny (W) / +10 pkt. dla domu
 
2) Kartkówka – składa się z nie więcej jak 10 pytań o średnim i niskim stopniu trudności. Za kartkówkę nie można uzyskać oceny wybitnej. Uczeń za kartkówkę otrzymuje uwzględnioną poniżej liczbę punktów domu. Ocenę wyznacza się w oparciu o poniższą skalę procentową:
 
0% - 39% kartkówki tj. - Troll (T) / 0 pkt. dla domu
40% - 55% kartkówki tj. – Okropny (O) / + 2  pkt. dla domu
56% - 70% kartkówki tj. – Nędzny (N)  / + 4  pkt. dla domu
71% - 85% kartkówki tj. – Zadowalający (Z) / + 6 pkt. dla domu
86% - 99% kartkówki tj. – Powyżej Oczekiwań (P) / + 8 pkt. dla domu
100% kartkówkiu tj. – Wybitny (W) / +10 pkt. dla domu
 
3) Odpowiedź – uczeń ocenę za odpowiedź może uzyskać na każdych zajęciach, wystarczy zebrać  ilość punktów odpowiadającą danej ocenie. Na normalnych zajęciach, uczeń może zdobyć wyłącznie oceny od Zadowalającej w górę. Jeśli na samym początku zajęć zostanie powiedziane, że uczniowie pracują na ocenę, wtedy obowiązuje cały ich zakres. Ocenę wybitną, mimo zdobycia odpowiadającej jej ilości punktów, uczeń zdobywa po odpowiedzeniu na pytanie wykraczające poza materiał. Ocenę wyznacza się w oparciu o poniższą skalę procentową:
 
0% - 39% odpowiedzi tj. - Troll (T) / 0 pkt. dla domu
40% - 55% odpowiedzi tj. – Okropny (O) / + 2  pkt. dla domu
56% - 70% odpowiedzi tj. – Nędzny (N)  / + 4  pkt. dla domu
71% - 85% odpowiedzi tj. – Zadowalający (Z) / + 6 pkt. dla domu
86% - 99% odpowiedzi tj. – Powyżej Oczekiwań (P) / + 8 pkt. dla domu
100% odpowiedzi tj. – Wybitny (W) / +10 pkt. dla domu
 
4) Zadanie domowe – maksymalnie można przyznać za nie 10 punktów dla domu. Ocenę wybitną może uzyskać praca, która zawiera dodatkowe informacje, nie wspomniane na lekcji lub wykraczająca poza materiał. Ocenę wyznacza się w oparciu o poniższą skalę procentową:
 
0% - 39% pracy domowej tj. - Troll (T) / 0 pkt. dla domu
40% - 55% pracy domowej tj. – Okropny (O) / + 2  pkt. dla domu
56% - 70% pracy domowej tj. – Nędzny (N)  / + 4  pkt. dla domu
71% - 85% pracy domowej tj. – Zadowalający (Z) / + 6 pkt. dla domu
86% - 99% pracy domowej tj. – Powyżej Oczekiwań (P) / + 8 pkt. dla domu
100% pracy domowej tj. – Wybitny (W) / +10 pkt. dla domu
 
5) Dodatkowe zadanie domowe – może być nim np. referat, przygotowanie samodzielnej lekcji na określony przez nauczyciela temat bądź zwyczajna praca pisemna. Jest to zadanie, do którego wykonania potrzebne są uczniowi informacje ponadprogramowe. Maksymalnie można uzyskać 18 punktów dla domu oraz otrzymać ocenę Wybitną. Ocenę wyznacza się w oparciu o poniższą skalę procentową:
 
0% - 39% pracy dodatkowej tj. - Troll (T) / 0 pkt. dla domu
40% - 55% pracy dodatkowej tj. – Okropny (O) / + 2 pkt. dla domu
56% - 70% pracy dodatkowej tj. – Nędzny (N) / + 4 pkt. dla domu
71% - 85% pracy dodatkowej tj. – Zadowalający (Z) / + 9 pkt. dla domu
86% - 99% pracy dodatkowej tj. – Powyżej Oczekiwań (P) / + 14 pkt. dla domu
100% pracy dodatkowej tj. – Wybitny (W) / +18 pkt. dla domu
 
6) Inna aktywność – dodatkowo oceniane są inne rodzaje aktywności na zajęciach, mogą to być tematyczne przedstawienia, udział w konkursach przedmiotowych lub inna aktywność niż odpowiedź na zajęciach. Maksymalnie uczeń dostaje 10 punktów. Ocenę wyznacza się w oparciu o poniższą skalę procentową:
 
0% - 39% innej aktywności tj. - Troll (T) / 0 pkt. dla domu
40% - 55% innej aktywności tj. – Okropny (O) / + 2  pkt. dla domu
56% - 70% innej aktywności tj. – Nędzny (N)  / + 4  pkt. dla domu
71% - 85% innej aktywności tj. – Zadowalający (Z) / + 6 pkt. dla domu
86% - 99% innej aktywności tj. – Powyżej Oczekiwań (P) / + 8 pkt. dla domu
 100% innej aktywności tj. – Wybitny (W) / +10 pkt. dla domu
Dodatkowe punkty - na zajęciach uczniowie oprócz typowych form sprawdzenia wiedzy, mogą również dostać punkty (lub je stracić) za inne działania:
 - Za obecność na lekcji uczeń otrzymuję do +3 pkt - w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut uczeń traci ten przywilej
- Za listę obecności, jeśli jest to konieczne uczeń może otrzymać do + 5 punktów
- Za aktywność - uczeń otrzymuje punkty w zależności od stopnie trudności zadawanych pytań lub zagadnień
- Za pomoc przy organizacji lekcji lub inną, udzieloną profesorowi, uczeń otrzymuje do 15 punktów
- Za nieprzestrzeganie regulaminu zajęć oraz regulaminu szkoły, uczeń może stracić nawet do 50 punktów 
- Za niewykonanie szlabanu w określonym terminie uczeń traci do 50 punktów.